Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane również „RODO” informujemy , iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KRESPOL” Sp. z o.o. z siedzibą w Sokółce, przy ulicy Białostockiej 204. Tel. 85-711-35-39, e-mail: krespol@post.pl, NIP 5450003432, REGON 050233159 KRS 0000158056 dalej zwanej Administratorem.

Państwa dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania sprzedaży świadczonych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KRESPOL” Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupu, wystawienia faktury, w spełnieniu ciążących na Administratorze obowiązków prawnych m.in. w zakresie dotyczącym sporządzenia dokumentacji podatkowej, rozpoznaniu ewentualnych roszczeń reklamacyjnych a także w celu umożliwienia Administratorowi realizacji jego prawnie uzasadnionego interesu – dochodzenia roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie dotyczącym zawarcia oraz realizacji naprawy) oraz art. 6 lit 2 RODO (w zakresie obowiązków prawnych Administratora).

Państwa dane będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku w którym była świadczona usługa sprzedaży przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KRESPOL” Sp. z o.o.

Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Państwu uprawnienia do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.